Предотвратяване на вредите от замърсяване

Изхвърляне и отделяне на всякакви газове във въздух, вода и почви може да има сериозни последици над здравето на хората. Идеята на ЕС са насочени към спиране на замърсяванията преди те да са се превърнали във факти. От данни става известно, че всяка година хиляди европейци загиват или заболяват в резултат на замърсяванията на въздуха, който дишат. От области като транспорт, промишленост, отопление, битова промишленост и други се замърсява въздуха, а мерките, които трябва да се вземат са факт, който може да допринесе това замърсяване.

Съществуват не малко примери, които могат да бъдат дадени по отношение замърсяването на природа, въздух и почви. Намаляването на причинителите на киселинен дъжд са само част от тях. В Европа съществуват проблеми, произхождащи от малки твърди частици, които се смесват в озоновия слой.

Тези твърди тела проникват в белите дробове, а това води до фатални за здравето на човека последици. Задачите, пред които се изправя законодателството на ЕС са да се гарантират равнища, при които тези опасни нива да бъдат сведени до минимум. В ЕС се вземат мери и се организира комисия, която да следи тези нива да не прекрачват границите на нормалното.

Наред с тези мерки, по предотвратяване на замърсяването се предвиждат и стабилни политики за опазване на водите, една такава е Рамкова директива за води, която определя и цели за възстановяване на водите в Европа обратно и в нормално състояние.

В предотвратяването на замърсяванията на отпадни води, за чистотата на водите годни за къпане, качества на питейната вода и много други важни въпроси се грижи именно тази комисия. Нейната задача е да контролира замърсяването идващо от селско стопанство, и да следи за ползването на изкуствените торове.

По действията на ЕС се извършват стриктни проверки на използваните химични вещества, поради не малкото химикали, които крият опасни рискове за природата и човешкото здраве. Европейският съюз се противопоставя на опасността заимствайки помощ от закона за индустрията да ограничи на пазара да се ползват химични вещества, които са опасни, а те да бъдат заменени с безопасни.

Създадени са закони и се вземат мерки за постепенното изваждане на най-опасните химии от пазара на обръщение.

Замърсяването има източник във всеки един случай, а затова екологичното Европейското законодателство се базира на тезата „замърсяващият плаща“, която до най-голяма степен да определя източника водещ до замърсяване. Това кара предприятията да премахнат вредните замърсители и всякакви провокатори за щети.