Защита на дивата природа от замърсявания

Растителният и животински свят в Европа са така безценен дар не само за континента, но и за цялата планета. Ето, защо опазването и защитата им са от изключително значение.

Не на всяко място по земното полукълбо се наблюдава такова многообразие и така пъстра мозайка, както в дивия свят на континента ни.

Всеки здраво мислещ човек знае, че дива природа е важна за оцеляването, както на човечеството, така и на растенията. Ето, например насекомите опрашват насаждения, а това носи огромни, неизчерпаеми ползи за европейското земеделие от, които всяка година възлизат на 22 млрд. евро.

И тук обаче човешките дейности оказват пагубен натиск над околната среда, а това от своя страна води до изчезването на не малко видове животни. Сред главните заплахи са погубването на природни местообитания, за прекалена експлоатация, изменения на климата, замърсявания и други стой именно човечеството.

По данни днес се оказва, че една голяма част от европейските бозайници, наред с риби, птици и влечуги са пред изчезване. Всичко това е в резултат на загуба на техните територии и местообитания, а те от своя страна са поради разпростирането на градските територии и използване на по-големи площи земя за пътища и инфраструктура.

Една голяма част от влажните зони в Европа вече са отводнени. Сред тях са страни като Испания, Франция и Италия, а на картата те дори са изчезнали.

За сигурни местообитания за дивия свят от животни и растения се оказват единствено резерватите, които биват създавани. Добрата поддръжка, възстановяването и грижите за различните видове са само малка надежда нещата да се променят към добро.

Не малък дял се пада и на застрашените видове поради голямата експлоатация. Това е силно осезаемо за моретата, където риболовът нараства с големи темпове и това води до изчерпване на рибни запаси.

От растителния свят се обръща по-специално внимание на микроорганизми, гъби и растения, разпрострени извън териториите си. Така например мидата „зебра“ затлачва водните системи, в резултат на ниско качество на водата. За вредни не могат обаче да се смятат всички. Над икономиката това оказва силно вредни последици, които се изразяват в милиарди евро на година. Последното все още е главен проблем, за чието цялостно отстранение на са намерени отговори.

Измененията в климата се отразяват върху Европа. По този начин някои видове се адаптират, а други не успяват да оцелеят. Предполага се, че с рязко покачване на температурите, всичко това може да доведе до пагубни последици за дивата природа.

И въпреки всички законодателството на ЕС е допринесло в голяма степен за подобряване нормите на качествена вода. Третирането на отпадните води и тяхното пречистване от 20 години насам оказва известни положителни промени. Внимание трябва да се обърне и на подпочвените води, които често са замърсявани с торове. Като краен резултат се получава процес, известен като еутрофикация, а той представлява прекалено отделяне на азот, който се разпространява във водоемите.