Предотвратяване на вредите от замърсяване

Изхвърляне и отделяне на всякакви газове във въздух, вода и почви може да има сериозни последици над здравето на хората. Идеята на ЕС са насочени към спиране на замърсяванията преди те да са се превърнали във факти. От данни става известно, че всяка година хиляди европейци загиват или заболяват в резултат на замърсяванията на въздуха, който дишат. От области като транспорт, промишленост, отопление, битова промишленост и други се замърсява въздуха, а мерките, които трябва да се вземат са факт, който може да допринесе това замърсяване.

Съществуват не малко примери, които могат да бъдат дадени по отношение замърсяването на природа, въздух и почви. Намаляването на причинителите на киселинен дъжд са само част от тях. В Европа съществуват проблеми, произхождащи от малки твърди частици, които се смесват в озоновия слой.

Тези твърди тела проникват в белите дробове, а това води до фатални за здравето на човека последици. Задачите, пред които се изправя законодателството на ЕС са да се гарантират равнища, при които тези опасни нива да бъдат сведени до минимум. В ЕС се вземат мери и се организира комисия, която да следи тези нива да не прекрачват границите на нормалното.

Наред с тези мерки, по предотвратяване на замърсяването се предвиждат и стабилни политики за опазване на водите, една такава е Рамкова директива за води, която определя и цели за възстановяване на водите в Европа обратно и в нормално състояние.
(още…)

Защита на дивата природа от замърсявания

Растителният и животински свят в Европа са така безценен дар не само за континента, но и за цялата планета. Ето, защо опазването и защитата им са от изключително значение.

Не на всяко място по земното полукълбо се наблюдава такова многообразие и така пъстра мозайка, както в дивия свят на континента ни.

Всеки здраво мислещ човек знае, че дива природа е важна за оцеляването, както на човечеството, така и на растенията. Ето, например насекомите опрашват насаждения, а това носи огромни, неизчерпаеми ползи за европейското земеделие от, които всяка година възлизат на 22 млрд. евро.

И тук обаче човешките дейности оказват пагубен натиск над околната среда, а това от своя страна води до изчезването на не малко видове животни. Сред главните заплахи са погубването на природни местообитания, за прекалена експлоатация, изменения на климата, замърсявания и други стой именно човечеството.

По данни днес се оказва, че една голяма част от европейските бозайници, наред с риби, птици и влечуги са пред изчезване. Всичко това е в резултат на загуба на техните територии и местообитания, а те от своя страна са поради разпростирането на градските територии и използване на по-големи площи земя за пътища и инфраструктура. (още…)